20 Frem m ak se m yo

1
Frem m ak se m yo
Kap viv nan tan difisil sa a
Moin konnin nou chaje avek problem
Ti moun lekol yo bezoin manje chak jou
Nou pa bezoin di nan ki sitiasion nou ye
Ti moun lekol yo bezoin manje chak jou
Min gnou sel bagay koue Jezu kap delivre n

Ke
Jezu kon’n resoud problem
Li kon’n geri malad
Sove a pa gin limit
Min m mo li fe leve.

2
Me biyneme pa kite foua nou trouble
Min m le la vi a paret drol pou nou
Paske nap sevi gnou Die ki tou puissan
Met parol ou an pratik epi agi foua nou
Paske nap sevi gnou Die ki tou puissan
Remet li vi nou epi na oue grande Bondie.

3
Le n gin problem pa kouri a douat a goch
Pa rakonte le zom problem nou kretien
Leve ge nou anro bo kote Bondie
Limin m sel ki gin pouvoua sou tout bagay
Leve ge nou anro bo kote Bondie
Lap delivre nou pou nou glorifie Non li.