82 O Nuit trè Sin, Bèl Zétoual Yo Ap Briyé

1.
Nwit espesyal, bèl zetwal yo ap briye,
Se lannwit lè JeziKri te fèt.
Lontan lemonn te egare nan peche
Jouk Li parèt e nanm mwen te viv ankò.

Kè:
Gwo kontantman, tout monn lan ape rejwi_
Lè gwo limyè a fè yon nouvo jou parèt.
Mete jenou atè. O tande sa y ap chante!
Nwit espesyal! O nwit! O nwit! lè Kris te fèt
Nwit espesyal! O nwit, O nwit! espesyal!

2.
Nou swiv limyè sa a avèk tout gwo lajwa,
Kè nou rampli ak lanmou pou  JeziKri.
Adore Senyè a ki fèt pou sove nou,
Ann swiv Li menm jan
Maj yo te swiv Li.