65 M-ap Chanté! M-ap Chanté

M ap chante;  M ap chante
Paske mwen gen yon chan nan kè m,
Prezans Jezi ranpli m ak jwa e laviktwa,
M ap adore L, adore L,
Paske lanmou Li si gran,
E si m pa kpaab wè Li isit
Yon jou m a wè Li fasafas!