20 Kè Mouin Ranpli Ak Joua, Lè-m Maché Isi-ba

Kè m ranpli ak lajwa,
Lè m mache isiba,
JeziKri te sove m
Li wete tout peche m,
Kè mwen va louwe Li
Nan yon bèl amoni,
Lè Jezi tounen chèche mwen.