36 Wi Senyè nou an diy

Wi Senyè nou an diy
Diy pou l resevwa louwanj
Wi Senyè nou an diy
Diy pou nou tout vin louwe li
Louwe li.

1.
Louwe Letènèl
Louwe li ak chan n yo
Louwe li, louwe Letènèl
Bali tout vi nou.

2.    
Louwe Letènèl
Louwe li ak vi nou
Louwe li, louwe Letènèl
Bali glwa pou toutan.

3.
Louwe li leve
Non l byen wo
Louwe li, louwe li
Leve non l byen wo.