109 Lè nou kontre, kite lespri w travay nan nou

Lè nou kontre, kite lespri w travay nan nou
Lè nou kontre, kite nou glorifye non ou
Konnen byen ke lè nou kòmanse louwe ou
N a beni paske n vini
N a beni paske n vini.