85 Lè m mouri m ap viv ankò

Lè m mouri m ap viv ankò
Chante, O Alelouya!
M ap met konfyans mwen nan Jezi
M ap mache nan wout sali a
Lè m mouri m ap viv ankò.