132 Bay Bondye tout glwa

Bay Bondye tout glwa
Li ki papa nou
Glwa pou pitit li, Kris
Glwa pou Sentespri tou _(4 liy yo 2 fwa)_
Bondye bay lavi
Se nan Jezikri
E li gide nou grasa Sentespri
Bay Bondye tout glwa
An wo nan syèl la
E sou latè isiba
N ap bay Bondye tout glwa _(2 fwa)_
Glwa, glwa, glwa, glwa, glwa.