14 Sèlman Jézu

1.

Dépi-m trouvé Jézu mouin trouvé répo,

Jézu kaché-m nan gran amou Li,

Li konpran-n mouin,

L-édé’m pòté tout fado

Chak jou Li ban-m prèv gran amou Li.

Kè:

Sèlman Jézu, sèlman Jézu,

Li-min’m sèl kab satisfè,

Li ban-m la joua, Li ban mouin la pè,

Li ban mouin bonnè pafè.

2.

Dépi-m trouvé Jézu mouin trouvé la joua,

Mouin pa-t pansé sou la tè sa a,

Mouin pa jan-m kab trouvé.

Gnou si gran joua

M-ap gouté déjà bonnè sièl la.

3.

Dépi-m trouvé Jézu mouin gingnin éspoua

Min-m nan mizè-m,

Min-m nan soufrans mouin,

Nan pouin loraj ki kab fè-m pèdu la foua,

Ténèb chanjé an lumiè pou mouin.