51 Sé Bon-Dieu Ki Kapab Délivré

1.

Sé gnou chan jouayé, gnou nouvèl glorié

Nan pouin lòt kòm Li nan lé mon-n antié

Mouin rinmin chanté-l é ma proklamé-l

Bon-Dieu nou kapab ba ou la délivrans.

Kè:

Sé Bon-Deiu ki kapab délivré,

Sé Li sèl ki toujou délivré,

Tout fado péché sou Li dépozé,

Paské Bon-Dieu nou kap bay la délivrans.

2.

Moun ki vlé vini pa doué jan-m mizé

Pòt la byin ouvè pou-l kapab antré

Kris sé chémin, la vérité, la vi,

Bon-Dieu nou kapab ba ou la délivrans.

3.

Sé gnou chan jouayé,

Proklamé-l byin louin,

Pou tout aflijé an ba chaj péché,

Kapab résévoua padon pa la foua,

Bon-Dieu nou kapab ba ou la délivrans.