7 Pi Bon Zanmi Sé Jézu

1.

Pi bon zanmi mouin gin sé Jézu,

Li avèk mouin, koté-m pasé

Sé Li-min’m kon-n rakonté afè-m

É-L ba-m toujou konsèy.

Kè:

Nan pouin gnou lòt ki rinmin-m kon Li

Li konnin tout sa ki nan kè mouin,

Pi bon zanmi mouin gin sé Jézu,

Pa gin gnou lòt kon Li.

2.

Mouin jouin-n nan Li tout sa-m tap chèché

La pè, la joua, min-m la santé,

É Li bay mouin al vi étènèl,

Sa-m pat kapab achté-l.