39 Papa-m Ranjé-l Kon sa

1.

Sa sa fè si rout la mové

Min-m si gin mové pa

Li konnin byin tou sa L-ap fè

Papa-L ranjé-l konsa.

Kè:

M-a chanté nan solèy, nan fè noua

Ninpòt sa-k rivé, m-a kontan.

Fo-m chanté, mouin pa kapab rété,

Papa-m ranjé-l konsa.

2.

Sikonstans yo kapab chanjé,

Sa pa fè mouin angnin,

Dèské sé konsa Li chouazi

Plan Papa-m bon poi mouin.

3.

Li té déja pasé rout sa

L-ap édé-m pa-za-pa.

Mouin gin konfians ké santié sa

Ap minnin-m nan sièl la.

4.

Sèlman lumiè ak réjouisans

Ap tan-n mouin a la fin

Donk mouin pa pè gnou ti soufrans

Papa-m ranjé li byin.