52 Pa Tro Piti

1.

Gnou jou késion sa té pozé

Pa pitit gnou tèl

Eské gnou ti moun kapab

Antré nan Lévanjil

Min répons ti moun nan

Té tandé san okin-n dout

«Kité ti moun vi-n jouin-n Jézu,

Li rinmin yo tout.»

Kè:

Pa tro piti, Jézu rinmin yo (3 foua)

Kité ti moun vi-n jouin-n Jézu,

Li rinmin yo tout.

2.

Ninpòt ras ak ninpòt koulè

Sa pa fè angnin,

Jézu rinmin yo tout

Distinksion sa sé tintin,

Instoui, ou ilétré,

Dépi yo mandé, yo-a jouin-n,

«Kité ti moun vi-n jouin-n Jézu,

Sé yo Li rinmin.»