30 O Sékou

1.

Nan mitan gro la mè

Ak tanpèt mouin té yé,

San sékou m-té pèdu

San la foua san lumiè,

Tout a kou mouin ouè gnou

Gro bato ap pasé

Mouin ranmasé tout fòs mouin

É mouin té rélé: «O sékou! O sékou!

Ki lès ki pou sové-m? O sékou!»

2.

Sé bato Lévanjil, vapè byin ékipé

Ki tap minnin fidèl yo

Nan rouayòm Bon-Dieu,

Kapitèn bato a ouè éfò mouin tap fè,

Ak gnou min byin an lè

Mouin té krié trè klè: «O sékou! O sékou!

Ki lès ki pou sové-m? O sékou!»

3.

Tout suit bato sovtaj

Fè mouin répran-n kouraj,

Nan gran bonté Li,

Chèf la pran ka mouin an chaj,

Koun yé a mouin kontan

É za fè mouin réglé,

Paské gran Sovè a rivé koté-m té yé,

Gloua a Dieu! Gloua a Dieu!

Konsa a nan-m mouin chanté:

«Gloua a Dieu!»

4.

Ami dékourajé, ki pa konnin la pè,

Kap fè nofraj anba térib la mè péché,

Ségnè mouin dispozé sové ou si ou vlé

Vi-n chèché sékou Li koun yé a san dèlé,

Li sové-m! Li sové-m!

Ak la joua map chanté: «Li sové-m!»