50 Mouin Vlé La Vi-m Konté Pou Jézu

1.

Pami lé mon-n kap vouayajé

San kalkulé létènité,

Min tout anbision mouin gingnin

Mouin vlé la vi-m konté pou Jézu.

Kè:

Mouin vlé la vi-m konté pou Jézu,

Mouin vlé la vi-m konté pou Jézu,

Ninpòt koté m-alé,

Sé Kris yo kapab ouè,

Mouin vlé la vi-m konté pou Jézu.

2.

Mouin vlé sèvi kom gnou flanbo

É kléré rout pou lèz òt yo

Jouk lè mouin rivé nan tonbo

Mouin vlé la vi-m konté pou Jézu.

3.

Mouin vlé kaché-m nan Jézu-Kri

É fè sèlman sa Li va di

É prézanté lé vrè salu

Mouin vlé la vi-m konté pou Jézu.

4.

Lonnè, lajan, mouin pa anvi,

Min pito la pè dé Jézu,

Nan ninpòt vil, ninpòt péyi

Mouin vlé la vi-m konté pou Jézu.