75 Mouin Té Jouin-n Bèl Sous La Vi a

1.

Nan-m mouin té souaf

Li pat jouin-n satisfaksion

É plézi lé mon-n té tronpé nan-m mouin,

Min gnou bon jou

Lè-m tap chèché soulajman,

Jézu té di: «Vi-n jouin-n la vi nan mouin.»

Kè:

Oui, mouin té jouin-n ni, bèl sous la vi a

Gras a Jézu, ki té mouri pou mouin,

San Li té koulé, sou mòn Kalvè a

É koun yé a Li satisfè kè mouin.

2.

La vi-m té tris lè-m pat ko konnin Jézu,

Pat gin éspoua, nan-m mouin té boulvèsé,

Min gras Bon-Dieu té louvri sous la vi a,

M-té jouin-n ladan padon é libèté.

3.

Chè zanmi mouin, O pouki sa ou mizé

Vi-n koun yé a, vi-n jouin-n sous la vi sa,

Fado péché tro lou pou ou supòté,

Jézu vlé bay ou répo jodi a.