33 Mouin Gin Gnou Anvi Nan Kè Mouin Jézu

1.

Mouin gin gnou anvi

Nan kè mouin pou Jézu

Mouin gin gnou anvi nan kè mouin pou Li

Malgré mouin konnin

Mouin gin gnou anvi nan kè mouin pou Li:

Kè:

Konbyin mouin anvi Jézu,

Mouin gin gnou anvi nan kè mouin pou Li,

Pou mouin tou prè Li prézans Li,

Mouin gin gnou anvi nan kè mouin pou Li.

2.

Mouin ta kontan

Pou mouin maché ak Jézu,

Mouin ta byin kontan pou ba Li la min,

Sépandan mouin konnin

Li la pou gidé-m,

Mouin konnin amou Li pap jan-m lagé-m.

3.

Pou nou-min’m ki pa ko

Konnin Jézu-Kri,

Nou manké pi gran la joua ki gingnin,

Vi-n résévoua Li kom Sovè é Mèt nou

Li vlé ouété nou anba kòd péché.