36 Mouin Dékouvri

1.

Gin moun kap chèché san rété

Pou kichoy ki nouvèl,

Mouin min-m té jouin-n pi bon bagay

Sé la vi étènèl.

Kè:

Mouin dékouvri chémin kontantman

Mouin dékouvri chémin la joua

Mouin dékouvri gnou gran soulajman

Sé gnou bonnè ki pa jan-m kaba.

Mouin dékouvri sous bénédiksion

Sété pi bon travay pasé yo tout,

Lè mouin jouin-n Jézu, Sovè-m.

2.

Mouin dékouvri pi bon bijou

Ki gingnin sou tè sa a

Nan Jézu mouin rich pou toujou,

Nan sièl, é isi-ba.