84 M-Pa Mérité Li

1.

M-pa mérité pi piti nan favè Li

Min Kris kité sièl la pou mouin

Paròl la tounin chè,

Nan plas mouin Li mouri

Sou boua Kalvè abandonnin.

Kè:

M-pa mérité li! Lang sa déklaré li

M-pa mérité li! Kè mouin konstaté li

Kris troké plas ak mouin pou ba-m la vi!

Sou boua Kalvè abandonnin.

2.

M-pa mérité pi piti nan favè Li

Min nan Jézu-Kri mouin kanpé.

Li té akòdé mouin tout richès infini

Ak Kris mouin gnou ko-éritié.

3.

M-pa mérité pi piti nan favè Li

Min L-alé préparé gnou plas,

Koté na joui prézans gran Rédanmtè béni,

Pou tout tan na ouè-L fas a fas.