41 M-a Toujou Piloté Ou

1.

Pafoua lè kè mouin vlé douté

É-m pa kapab ouè solèy

Mouin voyé jé mouin sou Jézu,

Tanpri, Mèt, piloté mouin.

Kè:

Pa pè paské m-a avèk ou,

M-a toujou piloté ou,

Pa okupé vag la mè a

Konfié nan mouin pou toujou.

2.

Souvan lè nan-m mouin fatigé,

É jounin an vlé trénin,

Mouin gadé koté pilot la,

É sé chan sa mouin tandé.

3.

Lè tantasion yo antouré-m,

É-m prèské pèdu chémin,

Nan mitan tanpèt anrajé,

Sovè a palé ak mouin.

4.

Lè mouin rivé ba Joudin an,

Riviè ap débòdé,

Sou rivaj mouin ouè Sovè a,

Li la pou piloté mouin.