63 Lè Nou Ouè Kris

1.

Chak jou sanblé si lou, éprèv dézolé nou

Nou tanté mumuré, plingnin, dézéspéré,

Min Jézu va parèt pou ouété’n nan tanpèt,

Dlo nan jé nou va séché pou tout létènité.

Kè:

Sa va vo tout pa pin-n lè nou ouè Jézu

Éprèv yo pap angnin lè nou ouè Kris.

Lè-m gadé figu Li, tristès yo va fini,

Ak joua nou va kouri, jouk nou ouè Kris.

2.

Lè nou manké lumiè nou maché nan nouasè

Détrès la vi bat nou, fè nou pa ouè sékou.

Jézu, ki bon Bèjé konnin nou aflijé,

Li va kléré chémin nou, ouété tristès nou tou.

3.

Lè la mò va vini tout loraj va fini,

Nou va kité la tè pou nou jouin-n tout bonè

N-a rantré ak la joua jouin-n Jézu nan la gloua

Bon-Dieu va jujé malin

N-a jété tout chagrin.