59 Koté Min- d-èv Yo?

1.

Koté min-d-èv yo ki pou rékolté

Gran mouason dé zam ki nan chan péché

Fòk nou byin paré al la vérité

Pou rantré rékòt pou létènité.

Kè:

Koté min-d-èv yo pou rékolté

Gran mouason dé zam ki nan chan péché

Ki lès va édé-m nan la saf Bon-Dieu

Égzanté léz a-m nan jujman difé.

2.

Travay la va rèd é li fè byin cho,

N-a kéyi lé a-m malgré rajé gro,

Pa kité gnou sèl paské tout pou Kris

Tout éfò nou fè sonjé Li fè plus.

3.

Mouason déja prèt pou Li rékolté

Travay la anpil, manké ouvrié,

Byinto la pèdu si nou fè réta,

Vini bay konkou nan gran travay sa.

4.

Annou mété tout min nou yo ansan-m,

Nou pa fi-n konnin valè gnou sèl a-m,

Byinto Mèt rékòt la va rétounnin,

Li vlé nou réjoui ak Li a la fin.