65 Kay La Ki Pa Tonbé

1.

Konsa ninpòt moun ki tandé paròl mouin

Konsa ninpòt moun ki tandé paròl mouin

É ki pa suiv yo, é ki pa suiv yo,

Va sanblé ak gnou nonm ki san bon sans

É ki bati kay li sou sab.

Kè:

Épi la pli tonbé, lavalas débòdé,

Van yo souflé, souflé, van yo souflé,

Yo déchinnin kont kay la

É li tonbé! Li tonbé! É dézas li té konplèt.

2.

Konsa ninpòt moun ki tandé paròl mouin

Konsa ninpòt moun ki tandé paròl mouin,

É suiv yo byin, é suiv yo byin,

Va sanblé ak gnou nom réfléchi

Ki bati kay li sou roché.

Kè:

Épi la pli tonbé, lavalas débòdé,

Van yo souflé, souflé, van yo souflé,

Yo déchinnin kot kay sa a,

Déchinnin kont kay la.

Li pa tonbé! Li pa tonbé!

Paské fondasion li sou gnou roché!

Paské fondasion li sou roché (sou gnou roché).