4 Gnou Chan Louanj

1.

Kè mouin boulvèsé anba kolè Bon-Dieu,

Anvi mon-n nan trinnin-m nan bafon péché

Ségnè, pou gnou pov mizérab gin pitié,

Tou souit Li vi-n sékouri-m koté-m té yé.

Kè:

Li rétiré-m nan boubié péché,

Li mété piè-m sou tè fèm sé vré,

Li fè kè-m réjoui é m-a chanté

Gnou chan, gloua a Dieu, Alélouya.

2.

Li té mété-m sou tè fèm a koté Li

Pié mouin vi-n asuré nan chémin la vi,

Nan pouin danjé ankò, Li kinbé-m débou,

Map maché pa-za-pa avèk Li toujou.

3.

Li mété gnou chan louanj andan kè mouin

Nan nuit kou la jounin sé Li m-a chanté

Kè mouin ap débòdé, nanm mouin afranchi,

Tout gloua pou Rédanmtè, Ségnè Jézu-Kri.

4.

M-a chanté gran mizérikod Li pou mouin,

Map félisité-L jouk tan tout moun konnin

Nan pouin lòt salu pou lé-zòm jodi a,

Vi-n chèché sékou Li avan li tro ta.