3 Gnou Bagay Pasé Nan Kè Mouin

1.

Gnou bagay pasé lè mouin di Jézu,

«Vini démèré Ségnè Jézu,»

Li kasé kòd péché ki té maré-m,

Li afranchi nan-m sa pou toujou.

Kè:

Gnou bagay pasé nan kè mouin,

Lè mouin té sové, lè mouin té sové

Gnou bagay pasé nan kè mouin,

Min-m lè Jézu té sové-m.

2.

Sak pasé mouin pa kab ékspliké li,

Min, m-konnin kichoy pasé kan min-m,

Kris antré é a la gloua mèvéyé,

É mouin santi la joua nan nan-m mouin.

3.

Gnou bagay pasé, la vi Li mété,

Andédan mouin vi-n pi dous chak jou,

Vié la vi tris é fatigé chanjé,

É Bon-Dieu parèt pou mouin pa tou.