90 Dousman Ségnè Ou Palé Ak Nou

1.

Dousman Ségnè, ou palé ak nou

Vini suiv mouin,

Épi lè nou té suiv tras pié Ou,

Ou pa tro louin.

Kè:

Tras pié Jézu ki fè rout la byin kléré,

Nou va pousuiv tras sa yo tout koté yo alé.

2.

Si sé pou mouin alé nan tanp la épi

Ou byin la kay pi malérèz yo (préché,

Pou-m sèvi Bon-Dieu.

3.

É apré tout travay isi-ba lèv nou fini,

Na rété nan dènié tras pié yo

Dévan tròn-n Li.