47 Chémin An Pa Fasil

1.

Chémin an pa fasil,

Jouk nou rivé nan sièl la

Li gingnin pikan é pièj anpil

Chémin an pa fasil,

Min Jézu maché ak nou,

Li ran-n kè nou tout afè trankil.

Kè:

Non, non, chémin an pa fasil,

Non, non, chémin an pa fasil,

Min Jézu maché ak nou,

Li poté fado nou,

Gras Li fè kè nou réjoui anpil.

2.

Chémin an pa fsil

Gin éprèv, gin traka,

Tout koté nou pasé gin danjé,

Rout la mèt difisil,

Si Jézu kinbé min nou

N-a rété fè-m lè pié nou glisé.

3.

Kom nou kon-n fatigé,

Dékourajé nan rout la,

Épi Satan kon-n vi-n tanté nou,

Min napé tan-n lé Ségnè,

Kap parèt nan gloua Li,

Lapé pran nou ak Li gnou bèl jou.