2 Bon-Dieu Ak Mouin

1.

Bon-Dieu ak mouin n-ap maché

Si byin ansan-m,

Nou sé zanmi intim, amou Li gran,

Nou kozé souvan nan chémin la vi a

M-pa bézouin pè,

Li pran souin mouin tout tan..(bis 3 lign)

2.

Bon-Dieu ak mouin n-ap maché

Si byin ansan-m,

Tout bagay konkou ansan-m

Pou byin mouin,

Li toujou la, malgré mouin pa kab ouè Li

Li égzanté mouin nan mové chémin.

(3 lign 2 foua)

3.

Bon-Dieu ak mouin n-ap maché

Si byin ansan-m,

Li fè-m konnin tout plan sélès Li fè,

Li ba mouin fòs pou maché nan la vi sa a

M-a réjoui ak Li pou létènité. (bis 2 lign)