28 Apré

1.

Apré fatig ak travay sou la tè

Difikulté mouin fini.

Lè-m fi-n pasé tout tristès isi-ba,

Anfin mouin va ouè Jézu.

Kè:

Min Li la ap éspéré-m,

Jézu Sovè-m é Roua-m,

Instalé sou trò-n Li,

L-a souété-m byin-vénu,

Lè vouayaj mouin fini.

2.

Lè maladi ak soufrans fi-n pasé,

É mouin ran-n dènié soupi,

Apré batay m-ap éspéré la pè,

Anfin mouin va ouè Jézu.

3.

Lè solèy kouché é Li fè moua nèt,

Lè tout dévoua akonpli,

M-ap éspéré tandé voua du Bon Mèt,

Anfin mouin va ouè Jézu.