69 Alélouya Mouin Jouin-n Jézu

1.

Tout la vi mouin, mouin tap soufri,

M-tap chèché gnou dlo pou-m bouè,

Ki tap soulajé pou tout tan

Souaf la ki té plin kè mouin.

Kè:

Alélouya, mouin jouin-n Jézu

Ké lontan nan-m mouin chèché,

Jézu satifè tout kè mouin

Sé pa san Li mouin sové.

2.

Manjé lé mon-n té ranpli mouin

Min mouin pat gin pè dutou

Mouin tap chèché sa ki pi bon

Nan-m mouin té toujou grangou.

3.

Mouin té pòv, lajan m-tap chèché

Gnou bagay pou satisfè-m,

Min tou sa mouin tap rasanblé,

Pat fè angnin pou nan-m mouin.

4.

Gnou sous dlo ki toujou koulé

Pin la vi si bon, san pri,

É richès ki satisfè mouin,

Mouin jouin-n tou sa nan Jézu.