54 Alé Chaché Yo

1.

Alé chèché tou sa yo ki pèdu

Nan mon-n la yo, yo tout égaré,

«Vini jouin-n mouin» sa sé mésaj Jézu

Sé paròl Mèt la ap répété.

Kè:

Alé byin louin nan tout montagn yo

Tounin ak mouton pèdu yo,

Fè yo antré nan pak Rédanmtè

Jézu Lagno, té pran plas yo.

2.

Alé chèché mouton yo ki pèdu,

Jézu mandé kè yo ki brizé,

Sé pou kondui yo nan chémin Jézu,

Kondui yo byin vit pinga mizé.

3.

Mouin pralé nan mision avèk Sovè-m,

Mouin va suiv Jézu jou aprè jou,

Mouin va édé tout fèb yo jouin-n Jézu,

Li vlé ké nou fè sa pou toujou.