45 A La Gnou Mèvéyé Mévéyé Jou

1.

A la gnou mèvéyé, mèvéyé jou,

Jou m-pa kab janmin blié

Lè-m té nan ténèb, pèdu nan la bou,

Jézu Sovè-m mouin kontré,

A la gnou zanmi ki gin charité,

Li satisfè-m ak gras Li

Li pran tristès mouin, Li ba-m alégrès,

É Li fè tout ténèb mouin pati.

Kè:

Sièl la désan’n, Li plin nan’m mouin ak la joua

Lè Sovè mouin té sové-m a la koua

Péché-m tout padonnin,

Ténèb nan lumiè tounin,

Sièl la désan’n, Li plin nan’m mouin ak la joua

2.

Fèt dé nouvo pa puisans Léspri sin,

Li fè-m gnou pitit Bon-Dieu

Amou Kalvè justifié-m, sé sètin,

Li ba-m gnou chan glorié.

Travay sa té fè nan gnou ti moman

Lè-m répanti nan péché-m

Lè-m aksépté Li é lè-m konfésé Li,

O béni non Li, Li sové-m.