73 A La Gnou Gran La Pli

1.

Sa fè sink mil ané pasé Noé bati lach la

Bon-Dieu di: «Map voyé déluj

Pou détoui la tè a.»

Zanimo antré andédan, bétizè yo mandé

Si Noé pansé fè lach la sou tè sèk dérapé.

Ak fanmi li, Noé antré, Bon-dieu fèmin pòt la

Sièl la vi-n son-m, zéklè pété,

Pasians Bon-Dieu kaba.

Kè:

A la gnou la pli! (bis)

Li tonbé pandan karan-n jou,

San li pa rété dutou, dutou,

A la gnou la pli! (bis)

Min lach la vouyajé toujou

A la gnou la pli!

2.

Moiz alé sou lòd Bon-Dieu

Ba pèp la libèté,

Roua Éjip déklaré: «Mouin pap kité ésklav ale

Banboché nan dézè a,

Puiské you tout parésé,

O lié mouin lagé yo,

Ma fè travay yo rédoublé.»

Moiz répon-n: «Ou pral soufri.»

Moiz min-m pa té pè.

Li kanpé bò riviè é lévé baton li an lè.

Kè:

A la gnou la pli! (bis)

Sotrèl, krapo, mouch, pou, ak grèl

Gringolé sou Léjip sòt nan sièl.

A la gnou la pli! (bis)

Faraon pat kab supòté-l, a la gnou la pli!

3.

Nan tan Éli an-n Izraèl lè roua Akab régné,

Séchrès té rèd, toua zan èdmi

La pli pa tonbé,

Akab banboché sou Kamèl, pandan Éli prie

Sis foua nan poun angnin

Min Éli pa dékourajé,

Byinto gnou ti nuaj parèt,

Éli té pran kouri, li di Akab:

«Ou doué paré pou gnou kokin-n la pli!»

Kè:

A la gnou la pli! (bis)

Sièl la tou noua, dlo a té frèt

Akab ran-n kont sé pa gnou jouèt

A la gnou la pli! (bis)

Lè li rivé li mouyé nèt. A la gnou la pli!

4.

Avan Jézu tounin nan sièl koté Li té sòti

Ak onz apòt yo Li prominnin jouk nan Betani

Li di: «Lè-m rivé nan sièl la

Ma voyé Sint-Éspri

Donk, rété a Jéruzalèm

Jouk puisans la vini.»

San-vin disip nan chanm-òt la té véyé é prie

Gnou van subit sékoué kay la,

Bénédiksion vidé.

Kè:

A la gnou la pli! (bis)

Bon-Dieu voyé lé Sint-Éspri

Yo préché chak moun nan lang pa li

A la gnou la pli! (bis)

Mésaj répan-n nan tout péyi,

A la gnou la pli!