8 Si nou sonjé lè nou té

1.
Si nou sonjé lè nou té nan lé mon-n
Nou té nan ésklavaj nou pat gingnin éspoua
Nou té tankou gnou brébi égaré
Ki pat gin paturaj
Diab la té minnin nou
Nan tou sa ki pa bon
Min Jézu nan amou-L té vi-n mouri pou nou
é Li té rachté nou anba malédiksion
Kounyé-a nap chanté pou nou kap ba Li gloua
Paské Li délivré nan-m nou anba péché.

Kè:
Si ou gingnin problèm pandan nap chanté la
Lévé min ou anlè, problèm ou va rézoud, Jézu
Jézu, problèm yo nan min Ou
Problèm spirituèl, problèm santimantal
Problèm matérièl, yo tout yo nan min Ou
Gin moun ki san manman,
Gin moun ki san papa
Sé òfélin yo yé, yo tout yo nan min Ou
Jézu problèm yo nan min Ou
Si ou gingnin la foua ou mèt désan-n min ou
O non dé Jézu problèm ou yo va rézoud, Jézu

2.
Lé mon-n alèz, yo di yo san problèm
Min yo tout pè mouri
Paské vi yo pa pròp
Nou min-m krétyin nou kon-n gin ti problèm
Min nou pa pè angnin
Paské Bon-Dieu nou-an sé matématisi-in
Sé Li-k kréyé lé mon-n ak tou sa ki ladan-l
Li kon-n géri malad, Li kon-n rézoud problèm
Nou pa kab komparé grandè Bon-Dieu nou-an.