72 Nan mòn-n sa napé viv

1.
Nan mòn-n sa napé viv
San Dieu san éspérans
Nou pa pansé ak malè jodi, démin
Koté ou asuré, nan-m ou pa gin démè
Sé na Jézu nan-m ou va gin la pè.

Kè:
Ou min-m ki pòv, vi-n jouin-n Jézu
Ou min-m ki rich, vi-n jouin-n Jézu
Lévé pié ou, tè sa-a pral disparèt.

2.
Nan mòn-n sa napé viv
Tout machi-n asuré
Ou min0m ki lò-m, ki koté ou asuré
Sé pa la kay bòkò pou al asuré ou
Sé nan Jézu nan-m ou va jouin-n la pè.

3.
Nou sonjé lè flora, tout tan siklò-n azèl
Ki té pasé ki té détoui pèp Bon-Dieu
Lò-m dé sians té kaché, yo té fè jenou tè
é témouayé grandè Bon-Dieu nou-an.

4.
Gin gnou pi gran siklò-n kap vi-n avan lontan
Ou min-m frè, sè, ki tankou gnou Kay koulé
Ou ka tronpé solèy, ou pa kap tronpé la pli
Sé Jézu-Kri ki sondé kè tout moun.