6 Mouin pap kapab rété konsa

1.
Mouin pa kapab rété konsa
San-m pa pansé avèk Jézu
Sé Li min-m ki té géri-m
Lè-m tap soufri ak maladi-m nan
Doktè pat kapab fè angnin
Lajan pat kapab ban-m la vi.

Kè:
Si-m pa pansé avèk Jézu
Avèk ki lès pou-m ta pansé.

2.
A la ingra-m ta ingra
Pou-m pa ta loué non Jézu-m nan
Paské lè mouin té malad
Sé Li min-m ki té géri mouin
Sa sé mo témouayaj mouin
Pou sa Jézu fè pou kè mouin
Nou min-, kap soufri jodi-a
Gin gnou jou na délivré.

3.
Mouin sonjé lè-m gin lajan
Mouin té gingnin anpil zanmi
Kounié-a m-vi’m maléré
Tout zanmi-m yo kité mouim
Dépi mouin rankronté Jézu
Tout bagay yo té vi-n chanjé
Sanatori-òm zanmi blié ou
Jézu Li min-m Li toujou la.

4.
Zanmi mouin yo nan lé Ségnè
An nou maré sintu nou fò
Pou-n pa kité tribulasion
Fè nou blié Jézu Sovè-a
Min-m si lé mon-n ap kritiké-n
Yo di sé tèt maré nou yé
An nou répon-n ak jantiyès
Nou sé tèt maré pou Jézu.