59 Montagn yo pral

1.
Montagn yo pral tranblé
Tout roch yo pral roulé
étoula yo pral kouché, lè Jézu va vini
Mokè yo pral chaché koté pou yo kaché
Trou yo pralé louvri, pral gin anpil krié
Lé mon-n pral boulvèsé, lè Jézu va vini
Zanmi-m ou bézouin
Jouin-n gnou koté pou kaché.

Kè:
èské ou va jouin-n gnou koté pou ou kaché
Lè tronpèt la va son-nin, koté ou va kaché
èské ou va jouin-n gnou koté pou ou kaché
Zanmi-m ou bézouin
Kaché nan-m ou nan Jézu-Kri.

2.
Zanmi-m pral gin krié
Zanmi-m pral gin rélé
Tout mò yo pral lévé, lè Jézu va vini
Pou vi-n jujé lé mon-n, pral gin anpil rélé
Solèy la pral vi-n noua, la li-n pral tounin san
Lé mon-n pral boulvèsé, lè Jézu va vini
Zanmi-m ou bézouin
Kaché nan-m ou nan Jézu-Kri.