62 Lè mouin sèl é dékourajé

1.
Lè mouin sèl é dékourajé
Lè-m pa gin moun pou mouin konfié-m
Mouin konnin Jézu Li toujou la pou-L édé mouin
Nan-m mouin vi-n kal
Léspri-m vi-n lib, mouin konnin Jézu
Li toujou la pou-L édé mouin.

Kè:
Sé Jézu sèl ki kap konpran-n mouin
Sé Jézu sèl ki kap édé
é protéjé-m nan tout traka nan la vi sa-a
Sé Jézu sèl ki kinbé min-m
Sé Jézu sèl ki sékouré-m
Sé Jézu sèl, oui Li min-m sèl ki kon-n bézouin-m

2.
Si ou bézouin Li jodi-a
Ou mèt aproché bò la koua
Mouin konnin Jézu, Li toujou la pou-L édé ou
Ou mèt poté tout bézouin ou ba Li
é Li va rézoud tout pou ou
Mouin konnin Jézu, Li toujou la pou-L édé ou.