15 Lè mouin santi-m atristé

1.
Lè mouin santi-m atristé
Sou chémin la vi sila
Lè tout bagay parèt noua
Lè ou pa gingnin éspoua
Mouin kon-n vlé dékourajé
é min-m démisioné
Si sé paté ansyin Roch la
Mouin ta abandoné.

Kè:
O, O, ansyin Roch la
Ou min-m ki pa jan-m chanjé
O, O, ansyin Roch la
Kaché mouin pou jouk al fin.

2.
Dlo nan jé ak kè kontan
Sou chémin la vi sila
Pa gingnin trò gro éspoua
Pou séparé gnoun ak lòt
Si sé paté ansyin Roch la
Kouman mouin ta fè souri
Nan gnou mon-n kouvri ak ògèy
Mouin ta dézéspéré.

3.
Kaché mouin, kaché-m souplé
Anba manto la gras la
Min-m lè pié-m ta vlé glisé
Tanpri pa kité-m tonbé
Ou sé gnou ranpa pou nan-m mouin
Ou sé sous konsolasion-m
Mouin pa gingnin lòt apui
Kilòt pi bon Zanmi.