67 Konfié-m nan Dieu

1.
Konfié-m nan Dieu ninpòt kòman mouin yé
Ni sou la tè, ni sou la mè troublé
Nan tout traka nan la vi sa
Papa-m nan sièl la apé véyé mouin.

Kè:
Konfié-m nan Dieu
M-konnin L-ap pran souin mouin
Nan dézè-a ou nan mové chémin
La mè pousé-m Bon-Dieu kinbé-m
Papa-m nan sièl la apé véyé mouin.

2.
Li gadé flè yo nan chan tou patou
Li pran souin zouazo kap chanté pou nou
Juska la fin, L-ap véyé mouin
Papa-m nan sièl la apé véyé mouin.

3.
Rout la kab du é nuaj yo kouvri mouin
Bèjé ya gadé mouton-l jouk la fin
Aprè mon-n sa-a, na ouè sièl la
Papa-m nan sièl la apé véyé mouin.