4 Jézu ou sé mèt mouin

1.
Jézu ou sé mè mouin, Sovè mouin
Ban mouin kouraj pou mouin kapab luté
Chémin an noua épi li glisé
Kòman pou mouin fè si Ou pa édé-m.

Kè:
Si Ou pa té la, sa mouin ta fè
Lè-m santi mouin tris é dékourajé
Lè tout bagay parèt noua pou mouin
Ou toujou la pou konsolé-m.

2.
Ségnè kinbé mouin nan gras Ou
Pou mouin pa tonbé nan vié péché
Nan Ou mouin jouin-n la joua
Mouin jouin-n bonè

3.
Salu étènèl ké-m pat kab achté.
Ki sa ki kab séparé-m ak Ou
èské sé problèm, sé touman, sé richès.
Mouin vlé viv pou Ou sèl é pou Ou toujou.