65 Jé tout moun va ouè

1.
Jé tout moun va ouè
Yo tout pral tandé
La voua sin zanj yo
Lè Jézu va tounin
Chak jénou va fléchi
é chack lang konfésé, Li sé Ségnè
Lè-L tounin, lè-L tounin.

Kè:
Ki va planté pié Li fèm sou mò-n Sion-an
é tout moun ki té mouri
é kouè nan Li va lévé
é-m va gnoun pou pran pa
Nan prémié rézurèksion
Lè-L tounin, lè Jézu va tounin.

2.
Tout moun va konnin
Ké sé Li vré ki sèl Sovè ya
Lè-L tounin, lè-L tounin
Tout chanjé, transfòmé
M-a lévé, lè-L rélé-m, é mapé tan-n Li
Lè-L tounin, lè-L tounin.