9 Gingnin dé monman

1.
Gingnin dé moman nan la vi
Ou santi fèb é dékourajé
Lè la kay blanch san manjé
Ou doué plus pasé très chévé ou
Voizinaj ap pèsékuté ou
Lan nuit kou jounin yap jouré ou
Ou santi ou dézéspéré
San pèson-n ki pou konsolé ou.

Kè:
Sovè-a di nan paròl Li,
Poté tout chaj ou yo ba Li
Lapé tan-n ou, dé bra-L ouvri,
Sé pou ou-L té mouri.

2.
Souvan maladi vi-n tonbé
Tristès, la pin-n vi-n ogmanté
Ou nan travay yo révoké ou
Tout zanmi ou yo abandoné ou
Nan nuit kou jounnin dlo nan jé ou
Ouap mandé sa ou fè ouap péyé
Ou vlé mouri lanmò pa vlé ou
Vi-n jouin-n Jézu L-a délivré ou.

3.
Gnou krétyin gin dé lè-k rivé
Nou santi-n vrèman boulvèsé
Lè tanpèt fi-n débòdé
Van ap vanté, loraj grondé
Lè bak nou prèt pou-l chaviré
Nou tonbé sou jnou nou prié.

4.
Sovè-a di-L tou prè
Vi-n séché jé-n é konsolé-n
Frè-m, sè-m pa lésé ou dékourajé
Lè tout bagay pa jan ou ta vlé
Sonjé ké Job té éprouvé, aprè-l té délivré.