63 Gin kèk foua

1.
Gin kèk foua moman yo kon-n trè di pou ou
Ou kon-n di Bon-Dieu blié-ou
Sé pa vré Li sonjé ou
Sé ékspérians L-ap fè avèk ou.

Kè:
Gnou sèl bagay mouin konnin fò sa chanjé
Pa dékourajé, toujou rét ap priyé
Paské bagay la pap rété konsa
Li pap rété konsa, fòk sa chanjé.

2.
Byin-émé Bon-Dieu gran moun Li fè sal vlé
Li akonpli mèvèy Li jan-L vlé
Si ou ta ouè ou poko délivré
Pa inkiété ou, konnin sa pral chanjé.