81 Gin gnou bon Papa

1.
Gingnin gnou bon Papa
Ki konnin fè tout mirak;
Li kon-n géri malad
Li kon-n sové na-m yo
Li kon-n chasé tristès
é Li résusité mò
Li kon-n chasé péché,
O Li kon-n sové nan-m yo.

Refren:
Sé Jézu bon Mèt la ki kon-n fè toutmirak
Li kon-n gé malad, Li kon-n chasé démon
Jézu bon Sovè-a
Kon-n lévé min-m moun mouri
Min-m tanpèt avèk van
Li gingnin pouvoua sou yo

2.
Gnou jou Li tap maché,
Li rankontré dis lépré;
Min lè yo ouè Jézu, yo rélé: Pitié pou nou!
Min yo té pansé Li pralé lapidé yo
Min-m lè-a kè-L touché-L,
Li gin konpasion pou yo
Li géri yo min-m lè é yo vini purifié.

3.
Gnou jou-L té sou lanmè
Avèk kèk nan disip yo
Gnou tanpèt té lévé, bak la prèt pou-l chaviré;
Li lévé min-L anlè, Li di van fè silans.

4.
Gnou jou, yo té minnin ba Li
Gnou fan-m adultè
Min yo té pansé li pralé lapidé fan-m nan
Lè Li gadé fan-m nan, Li gingnin pitié pou li
Li di-l ou mèt alé min pa péché ankò.