74 Distans m-rivé

1.
Distans m-rivé santi-m pap kap tounin ankò
Mouin pap tounin, mouin pap tounin
Min-m si loraj, danjé ménasé, frapé mouin
Ankò mouin di, mouin pap tounin.

Kè:
O non, non, non mouin pap tounin
Paské anro ki atiré-m
Déja avion mouin dékolé
Dépasé pouin pou-m pa tounin.

2.
Lé mòn-n ak plézi-l yo rélé légliz tounin
Anro rélé-m pou-m pa tounin
Min-m si nuaj yo lévé ésprè pou vi-n baré-m
Gnou pa ankò map ouè Sové-a.

3.
Lè gro van tanpèt yo lévé kont mouin
Légliz kanpé sou gnou sèl mo
M-déja pati pou gnou dikté lòt moun anro
Koté mèt mouin ap di bravo.

4.
Min-n si anpil lòt yo tonbé nan rout chak jou
Légliz Kris la pa chaviré
Pilòt la trè sètin énmi ap ranvèsé
Lè-a sonnin fòk nou monté.