21 Byin-émé lévé tèt ou

1.
Byin-émé lévé tèt nou
An-n gadé ki lè li yé
Sé pa lè pou-n ap dòmi, révéyé nou!
Tan mandé pou-n sourié
Paské li trè zavansé
Si nou rété ap soméyé
Nou va pèdi jou sa.

Kè:
An-n mété an pratik mésaj dènié tan sa-a
Pou-n kapab atin-n la pèféksion
Si nou rété fidèl, si-n vinkè sou tout pouin
Nou gin éspoua, gnou jou na ouè Jézu

2.
Nou sé gnou pèp ki méprizé
Abandoné pa lè zòm
Min sa pa fè nou angnin nou gin éspoua
Jézu té fè nou kon-n sa
Piga nou pè péti troupo-m yo
Ka Papa mouin jujé bon
Pou ban nou rouayòm sa-a.

3.
A la gnou gran jou sa va yé
Lè tronpèt la va son-nin
Pou tout mò yo an Jézu lévé
Pou yal rankontré Li
Va gin krié, va gin rélé
Pou sa yo ki pat préparé
O bon Papa gingnin pitié
Pou pitit ou yo non.