20 Antre dé brigan

1.
Antré dé brigan, dé zasasin, dé malfètè
Sou gnou koua an boua, Yo té kloué Jézu
Li pat fè mal, Sé gnou Non-m dé byin dé Nazarèt
Sa yo di Li fè, pou ki yo krusifié-L?

Kè:
Oui mon ami, sé pou mouin, sé pou ou
Yo krusifié Jézu pou péché-m kap lavé
Sévré zanmi-m si ou kouè nan Jézu-Kri
Janmin ou pap péri, oua gin la vi étènèl.

2.
Li té mouri résusité é Li monté
Lap rétounin pou-L vi-n chèché moun pal
èské ou ta vlé ou ta rinmin alé nan sièl;
Sa ou di zanmi, pouki ou pa vini?