55 A la gnou tan Ségnè

1.
A la gnou tan Ségnè, sé tan sila
Koté tout bagay yo vi-n chanjé
Min-m krétyin yo vi-n troublé
O Ségnè gin anpil moun kap soufri
Panpri Papa, pa kité yo souplé.

Kè:
O Ségnè, gingnin ki grangou
O Papa, gingnin ki tounu
Ou min-m ki ouè nan lié sékrè
Voyé jé ou sou yo Jézu pa kité yo souplé

2.
Gin anpil moun ki kouché nan lopital
Ki asouafé ki san éspoua
Yo pa gingnin lòt sékou
O Ségnè, yo ta rinmin ba ou gloua
Tanpri Papa tandé kri gnou souplé