83 Zanj ap chanté an lè

83 Chant d’Espérance | CEC, Page 144

Zanj ap chante anlè;
Men bèl zetwal nan syèl;
Gen pitit pou nou wè,
Jezi Emanyèl.
Kite mouton yo la,
Vini wè mèvèy sa a,
Yon krèch nan Bètleyèm
Resevwa Wa tout wa a.

2
Menm zetwal nan lajwa
Pou mèvèy ki fèt la;
Paske Pitit vyèj la
Se Senyè tout latè.
Maj, kite peyi ou
Vini wè mèvèy sa a,
Yon krèch nan Bètleyèm
Resevwa Wa tout wa a.

3
Ti Pitit ki kouche
Nan limyè zetwal la,
Se Pitit letènèl,
Se pou li tout laglwa.
Nou tout zanj nan Syèl la
Vini wè mèvèy sa a,
Yon krèch nan Bètleyèm
Resevwa Wa tout wa a.

4
Tout moun ki nan fènwa,
Yo tout anba malè,
Se pou nou bèl chan sa a,
Bondye ban nou limyè.
Kouri vin jwenn Jezi,
Se li menm ki Sovè;
Pitit sa a nan krèch la
Se Jezi, Redanmtè.